Algemene Opdrachtvoorwaarden voor cliënten en opdrachtgevers ter zake van coaching, counseling, therapie, advies, re-integratie en psychologische testen.

1. Verantwoordelijkheid
Behandelplannen en plannen van aanpak worden uitgeschreven onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke en zelfstandige onderneming BV Breetveld Organisatie Adviseurs, sinds 01 januari 1984 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27.10.79.68. De BV Breetveld Organisatie Adviseurs, hierna BBOA, is gevestigd aan de dr J.R. Thorbeckelaan 99 te 2104 XJ Heemstede. BBOA heeft behalve in Heemstede ook praktijkruimte aan de Koningin Emmakade 107 te 2518 RN Den Haag. Het secretariaat en het postadres bevinden zich in Heemstede, ons telefoonnummer is 023 - 529 87 70, ons fax nr 023 - 529 87 71 en het e-mail adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Bureau Breetveld en BBOA zijn geregistreerde handelsnamen van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs.

2. Toepasselijkheid
Op elke overeenkomst van opdracht en eventuele vervolgopdrachten zijn deze algemene opdrachtvoorwaarden van BBOA dd 01-01-2010 van toepassing. Een exemplaar is daarom altijd toegevoegd. BBOA wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever van de hand. Schriftelijke en mondelinge opdrachten aan ons gegeven worden derhalve te allen tijden geacht te zijn verstrekt met volstrekte instemming van deze verstrekte voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door schriftelijke bevestiging onder expliciete verwijzing naar een afspraak, een uitgeschreven plan aanpak of een inschrijvingsformulier voor een training of workshop. Bevestiging is mogelijk door terugzending van een getekend exemplaar van een dergelijk schrijven dan wel na schriftelijke bevestiging van BBOA van hetgeen mondeling tussen partijen bindend is overeen gekomen. De uitvoering van de training, het plan van aanpak of behandelplan start pas nadat de overeenkomst op één van de bovengenoemde wijzen tot stand is gekomen.

4. Dienstverlening
De overeenkomst van opdracht betreft een inspanningsverbintenis om de beoogde doelstellingen, vermeld in het plan van aanpak aan de hand van de besproken en over­eengekomen methodieken te realiseren. De doelstellingen, aanpak en methodieken zijn vastgelegd in het plan van aanpak of het behandelplan en zijn geformuleerd op basis van de door de cliënt verstrekte informatie. BBOA c.s. doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht op de afgesproken wijze binnen de vast­gestelde termijn naar behoren en volgens eigen en heersende professionele standaards uit te voeren.

5. Wijziging opdracht
Zodra bij de uitvoering blijkt dat zich voor de opdrachtgever en/of BBOA onvoorziene omstandigheden, waaronder over­macht, voordoen die aanpassing van opdrachtformulering en/of activiteiten noodzakelijk maakt, dan treden de opdrachtgever en BBOA of Breetveld terstond in overleg inzake aanpassing. E.e.a. geldt in het bijzonder voor dreigende, aanzienlijke over­schrijding van budgetten & begrotingen. Uitkomsten van dergelijk overleg worden altijd door BBOA schriftelijk bevestigd.

6. Prijsopgaven
De intake en meer dan normale plankosten, zoals het schrijven van het plan van aanpak, een stappenplan, de probleem-analyse of het behandelplan, worden altijd in rekening gebracht, ook als de opdracht niet doorgaat. Er wordt altijd prijsopgave gedaan exclusief BTW op basis van in overleg ingeschat tijdsbeslag. Een oriënterend gesprek vooraf of telefonisch vooroverleg is kosteloos.

7. Facturering
De werkzaamheden, daaronder de werkzaamheden terzake van intake, het opstellen van het plan en eventuele onkosten zullen maandelijks gespecificeerd op basis van werkelijk door ons bestede tijd worden gefactureerd, waarvoor geldt:
• facturering werkzaamheden
Coaching, counseling en kort advieswerk worden per bijeenkomst of sessie van minimaal 1 uur afgerekend, eventueel dossierwerk en voorbereiding worden zonodig gespecifi­ceerd. Andere opdrachten, met name organisatie-adviesopdrachten, quickscans en trainingen, worden afgerekend in hele dagdelen van vier uren. De kleinst afrekenbare eenheid is dan een heel dagdeel. Voorbereidings- of ontwikkelings­werk wordt afgerekend in halve dagdelen; bij afronding gelden dan de volgende regels: 1 u = 0,5 dd; 2 u = 0,5 dd; 3 u = 1 dd, 4 u = 1 dd; 5 u = 1 dd, 6 u = 1,5 dd, 7 uur = 2 dd, 8 uur= 2 dd, etc.

• facturering bureaukosten & onkosten
In het gehanteerde tarief zijn normale bureaukosten verdisconteerd, zoals de gebruikelijke overhead en normale reiskosten tijdens trainings- of adviesopdrachten in Nederland en dergelijke. Kosten van psychologische tests door middel van computer of via internet worden altijd apart afgerekend na specificatie van afschrijvingskosten en auteursrecht.
Verblijfkosten tijdens werkconferenties en trainingen worden, evenals de kosten van derden en technische hulpmiddelen en materialen (bijv. syllabi, samenvattingen, trainingsmappen, flip-overs, video, audio, overhead-projector, beamers, monitors, klimmaterialen, touwwerk & palen, enzovoort) bij de cliënt in rekening gebracht, door derden of door BBOA.

8. Betaling van declaraties
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van BBOA, onverminderd het eventuele recht van BBOA op vergoeding   ter zake. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de verval­datum is cliënt de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen in dat geval de kosten van buitengerechtelijke incasso voor rekening van cliënt. De (buiten-)gerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (vijftien procent) van het te vorde­ren bedrag te zijn en bedragen minimaal EUR 75,00.

9. Annulering van gemaakte afspraken of voortijdige beëindiging van een opdracht
Bij annulering van gemaakte afspraken of bij beëindiging van opdrachten binnen twee maanden voor de datum van uitvoering is de opdrachtgever ten minste 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd en hoe dan ook alle reeds bestede uren, de gemaakte kosten en de werkelijk bestede voorbereidingstijd. Indien afspraken worden geannuleerd of als dergelijke opdrachten worden beëindigd binnen één maand voor de afgesproken datum, dan dient het geoffreerde bedrag volledig ( = 100%) te worden voldaan.
Daar bovenop geldt dat opdrachten inzake advisering, bemiddeling of conflicthantering uitsluitend schriftelijk tussentijds kunnen worden beëindigd onder op­gaaf van redenen en met een opzegtermijn van een maand, waarbij alle afspraken en kosten in de looptijd van die opzegmaand zijn verschuldigd. Eventueel vooruitbetaalde vergoedingen zullen binnen een maand pas worden teruggestort na verrekening van hetgeen verschuldigd is op basis van dit artikel.
In het geval van therapie, coaching of counseling zijn wij genoodzaakt (ook in het geval van abonnement) de kosten door te berekenen van annulering of laten verlopen van afgesproken bijeenkomsten, al of niet met berichtgeving. Bij annulering een volle week vooraf aan de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering 5 tot en met 2 werkdagen vooraf wordt 50% van het tarief en bij annulering op de dag zelf of de werkdag ervoor wordt 100% van het tarief doorberekend.

10. Aansprakelijkheid
Breetveld of BBOA zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van Breetveld of BBOA in de nakoming van haar verplichting jegens cliënt of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege BBOA van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BBOA. BBOA is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden/hulppersonen, door BBOA belast met de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er voor zover BBOA onverminderd het bovenstaande jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de uitkering onder de bedrijfs- en of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BBOA of Breetveld, voor zover dit voorbehoud is toegestaan door de wet of de bevoegde rechter in dezen.

11. Geheimhouding & Privacy
Breetveld cum suis dan wel BBOA zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken ter zake van hetgeen hij tijdens de uit­voe­ring van een overeenkomst ter kennis heeft genomen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of tenzij BBOA op grond van wetten en regels daartoe gehouden is. Voor zover cliënten natuurlijke personen zijn, vallen de gegevens onder het beroepsgeheim van Breetveld en kan BBOA zonder toestemming van de cliënten inhoudelijke gegevens niet beschikbaar stellen aan derden. Alle werknemers en ingehuurde krachten van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs hebben een dergelijke vertrouwelijkheidsverklaring getekend en onderschrijven de Wet Registratie Persoonsgegevens, hier onder vallen: de directeur van de BV, het secretariaat, de trainer(s), de ingehuurde acteur(s), eventuele stagiair(s) en alle hier niet nader genoemde werknemers van de BV. Cliënten hebben daar boven op inzagerecht in hun dossiers, recht op wijziging van fouten en aanvul­ling van het dossier plus vetorecht / blokkaderecht voor wat betreft publicatie van gegevens ten behoeve van derden.

12. Overmacht
Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van BBOA te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van BBOA, die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van BBOA komen, zijn ondermeer ziekte en/of werk­staking van werknemers van BBOA dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien in de gevallen als genoemd nakoming wordt gevorderd, is BBOA gerechtigd toeslag te heffen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden kan BBOA de overeenkomst beëindigen.

13. Auteursrechten, conceptbescherming en dergelijke
De intellectuele eigendomsrechten terzake van door ons opgestelde documenten, waaronder adviezen, rapporten, nota's, plannen van aanpak, behandelplannen, syllabi, programma's, 'handouts', samenvattingen, oefeningen, voordrachten alsmede alle offertes en uitingen op het internet van BBOA, zijn eigendom van BBOA cq Breetveld. Het intellectueel eigendoms-recht terzake van deze documenten wordt op generlei wijze uit hoofde van de overeenkomst overgedragen aan de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen en vastgelegd. Het is dan ook zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BBOA niet toegestaan om enig door ons geleverd werk, concept of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen aan derden, of al dan niet tegen een vergoeding ter inzage te geven.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
Geschillen, niet met name genoemde zaken of onenigheden over interpretatie van deze voorwaarden kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Op deze algemene opdrachtvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht tussen partijen is de rechter te 's-Gravenhage bevoegd.

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250